Aktualności

tytulowe

W dniach 13 i 14 grudnia 2018 roku na Wydziale Nauk Ścisłych został przeprowadzony kurs dla dziesięcioosobowej grupy studentów trzeciego roku informatyki z zakresu obsługi systemu GIT służącego do kontroli wersji kodu źródłowego. Kurs przeprowadził trener Mariusz Pastuszka reprezentujący firmę Vavatech Sp. z o.o. z Warszawy. Kurs ten został zrealizowany w ramach projektu „Wsparcie uczelni szansą na jej rozwój”. Podczas kursu omawiane były podstawowe koncepcje, narzędzia, komendy, integracja z IDE oraz wykorzystanie serwisów github i bitbucket. Główny nacisk kładziony był na ćwiczenia praktyczne, podczas których uczestnicy mieli okazję na praktycznych przykładach sprawdzić i utrwalić zdobytą wiedzę teoretyczną obejmującą między innymi: instalację oprogramowania, tworzenie repozytorium, zatwierdzanie zmian w repozytorium, wycofywanie zmian, edytowania commitów, pracę w oparciu o półki, rozgałęzienia, scalenia gałęzi, zarządzanie rozwiązywaniem konfliktów w projekcie, pracę z repozytoriami zdalnymi, pracę z serwisem GitHub i odzyskiwanie usuniętych danych.

Informacje o projekcie

Projekt realizowany jest przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z107/17-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Cel główny projektu: Nabycie przez 410 studentów (Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Wydziału Przyrodniczego oraz Wydziału Nauk Ścisłych) oraz 165 pracowników Uniwersytetu Przyrodniczo Humanistycznego w Siedlcach w latach 2018-2020 kompetencji niezbędnych na rynku pracy.

Projekt przewiduje realizację działań dotyczących kształtowania/podniesienia kompetencji studentów (czyli osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju) UPH na kierunkach:

 • administracja, logistyka, zarządzanie na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych (WNEiP)
 • chemia, matematyka, informatyka. na Wydziale Nauk Ścisłych (WNŚ)
 • analityka z diagnostyką molekularną, biologia sądowa, dietetyka, gastronomia i hotelarstwo, gospodarka przestrzenna, ratownictwo medyczne, rolnictwo, turystyka i rekreacja, zootechnika na Wydziale Przyrodniczym (WP).

Osoby objęte wsparciem nabędą dodatkowe umiejętności niezbędne na obecnym rynku pracy i oczekiwane przez pracodawców w określonych branżach/sektorach odpowiadających profilowi kształcenia na danym kierunku przez udział w:

 • programie rozwoju kompetencji (obejmujących: szkolenia, dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych, wizyty studyjne,
 • wysokiej jakości programach stażowych.

Nabyte lub rozwinięte kompetencje zyskają potwierdzenie w bilansie kompetencji przed i po ukończeniu udziału studentów w projekcie. Projekt przewiduje kształcenie w ramach w/w form wsparcia następujących kompetencji zgodnych z potrzebami pracodawców:

 • zawodowych - ważnych dla podwyższania poziomu wiedzy branżowej oraz umiejętności jej wykorzystania w praktyce,
 • interpersonalnych i komunikacyjnych, w tym umiej pracy w grupie istotnych dla budowania relacji ze współpracownikami,
 • analitycznych, w tym umiejętność rozwiązywania problemów
 • zdolność analizowania posiadanych informacji,
 • informatycznych niezbędnych dla rozwoju społeczeństwa cyfrowego.

Zaplanowane zajęcia dostarczą studentom dodatkowych kompetencji, które odpowiadają potrzebom rynku pracy (i są to formy wsparcia niebędące przedmiotami normalnego toku kształcenia na w/w kierunkach).

Fotogaleria

Ogłoszenia


Dlaczego warto studiować informatykę?

Wewnątrz biura czterej pracownicy pochyleni nad projektem przy biurku

Informatyka to jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin w nauce i technice. Jest podstawą istniejących systemów zarządzania w wielu przedsiębiorstwach. Wykorzystuje najnowsze technologie i wyznacza standardy budowy systemów informatycznych. Informatyka jest obecna w każdym aspekcie naszego życia. 

Zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny wiedzy ciągle jest bardzo wysokie. Po studiach na naszym kierunku nie będziesz musiał długo szukać pracy. Nasi studenci już pod koniec studiów rozpoczynają pracę w dużych firmach z branży IT.

Nasza oferta

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

Pracownik biurowy pracuje przy komputerze

Studiując na kierunku Informatyka na studiach pierwszego stopnia (studia inżynierskie) można zapoznać się z ogólnymi zagadnieniami dotyczącymi informatyki (zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemy operacyjne, sieci komputerowe i baz danych) oraz można uzyskać wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych, programowania komputerów i inżynierii oprogramowania.

Można także zdobyć podstawową wiedzę w zakresie grafiki komputerowej, sztucznej inteligencji i komunikacji człowiek-komputer. Zdobyta wiedza umożliwia efektywną pracę w zespołach programistycznych, jako administrator sieci komputerowych oraz projektant i administrator stron WWW. Na naszych studiach można ukończyć specjalizacje:

 • programowanie systemów i baz danych,
 • systemy i sieci komputerowe,
 • grafika komputerowa,
 • mobilne systemy komputerowe.

 

Studia drugiego stopnia (magisterskie)

Pracownik biurowy wykonuje notatkę ołówkiem

Absolwent studiów II stopnia uzyskuje wiedzę i umiejętności z zakresu modelowania i analizy systemów informatycznych, zastosowań informatyki, badań operacyjnych, obliczeń naukowych i metod numerycznych a także poznaje nowoczesne i zaawansowane technologie informatyczne oraz jest przygotowany do pracy w zespołach programistycznych, a także może kierować zespołami programistycznymi.

Potrafi także samodzielnie rozszerzać i uzupełniać swoją wiedzę w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej, podejmować pracę naukową i badawczą - indywidualnie i zespołowo, a także jest przygotowany do podejmowania studiów doktoranckich lub w przyszłości uzupełnić swoją wiedzę na studiów podyplomowych. Prowadzimy specjalizacje:

 • inżynieria systemów bezpieczeństwa komputerowego,
 • projektowanie i eksploatacja systemów informatycznych,
 • sieci komputerowe i systemy rozproszone.