KIERUNEK INFORMATYKA

Studia pierwszego stopnia

CZAS TRWANIA STUDIÓW

 • 3,5 roku (uzyskany tytuł: inżynier).

OFEROWANE SPECJALNOŚCI:

 • grafika komputerowa,
 • mobilne systemy komputerowe,
 • programowanie systemów i baz danych,
 • systemy i sieci komputerowe.

CHARAKTERYSTYKA:

Absolwent studiów inżynierskich na kierunku informatyka uzyska  wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki oraz wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych. Pozna i będzie rozumiał na gruncie elektroniki, techniki cyfrowej i miernictwa elektronicznego zasady budowy komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych. Zdobędzie umiejętności programowania komputerów i pozna zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywna pracę w zespołach programistycznych. Uzyska podstawową wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer. Swoją wiedzę będzie umiał wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.

W szczególności absolwent inżynierskich studiów informatycznych wykaże się wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do:                                                                         

 • podjęcia i realizacji zadań w zespołach projektowych, programistycznych i wdrożeniowych systemów informatycznych,
 • podjęcia pracy i efektywnego działania na różnych stanowiskach w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub pielęgnacją (serwisem, konserwacją) urządzeń, narzędzi i systemów informatycznych,
 • zarządzania i administrowania średniej wielkości systemami informatycznymi,
 • podejmowania samodzielnego rozszerzania i uzupełniania swej wiedzy w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej,
 • podjęcia studiów studiów drugiego stopnia.

Studia drugiego stopnia

CZAS TRWANIA STUDIÓW

 • 1,5 roku (uzyskany tytuł: magister inżynier).

OFEROWANE SPECJALNOŚCI:

 • inżynieria systemów bezpieczeństwa komputerowego,
 • projektowanie i eksploatacja systemów informatycznych,
 • sieci komputerowe i systemy rozproszone.

Absolwent studiów drugiego stopnia  posiada wiedzę informatyczną w zakresie wszystkich treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów na kierunku informatyka. Otrzymując tytuł magistra inżyniera zdobędzie wiedzę i umiejętnościami niezbędne do:

 • samodzielnego rozwiązywania problemów informatycznych, w tym: identyfikacji i klasyfikacji pod względem złożoności, specyfikacji i implementacji rozwiązań,
 • przygotowania, realizacji i weryfikacji złożonych projektów informatycznych,          
 • biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi i zaawansowanego programowania,
 • samodzielnego rozszerzania i uzupełniania swej wiedzy w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej,
 • podejmowania pracy naukowej i badawczej - indywidualnej i zespołowej,
 • podejmowania studiów doktoranckich.

KIERUNEK INŻYNIERIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

Studia pierwszego stopnia

CZAS TRWANIA STUDIÓW

 • 3,5 roku (uzyskany tytuł: inżynier).

OFEROWANE SPECJALNOŚCI:

 • Technologie informatyczne wspomagające procesy produkcji,
 • Technologie informatyczne wspomagające organizację i zarządzanie procesami produkcji .

CHARAKTERYSTYKA:

Studia I stopnia o profilu praktycznym (dualne) na kierunku Inżynieria Procesów Technologicznych są studiami inżynierskimi. W trakcie studiów przewidziane są zajęcia  praktyczne (staże) w zakładach przemysłowych, które pozwolą nabyć umiejętności praktyczne.

   Absolwent studiów inżynierskich na kierunku Inżynieria procesów technologicznych uzyska  wiedzę i umiejętności konieczne do zrozumienia zagadnień z zakresu projektowania procesów technologicznych związanych z wytwarzaniem konstrukcji budowlanych i drogowych. Zdobędzie umiejętność korzystania z technologii informatycznych wspomagających proces produkcji wyżej wymienionych konstrukcji, czy też organizację i zarządzanie procesem ich produkcji. Swoją wiedzę będzie umiał wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.

Profile dyplomowania dobrze wpisują się w trendy nowoczesnej gospodarki.

Absolwent jest przygotowany:

 • do realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji konstrukcji,
 • prac wspomagających projektowanie konstrukcji,
 • doboru materiałów inżynierskich stosowanych jako elementy konstrukcji oraz nadzoru nad ich eksploatacją,
 • zarządzania pracą w zespole,
 • koordynacji prac i oceny ich wyników
 • sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi.

W szczególności absolwent inżynierskich studiów informatycznych wykaże się wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do:

 • podjęcia pracy i efektywnego działania na różnych stanowiskach w:
  • przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego zajmujących się wytwarza­niem i eksploatacją maszyn i elementów konstrukcyjnych,
  • jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicz­nych,
  • jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów,
  • jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych,
  • jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych
  • innych jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.
 • samodzielnego rozszerzania i uzupełniania swej wiedzy w szybko zmieniającej się rzeczywistoś­ci informatycznej,
 • podjęcia studiów drugiego stopnia.