To idea, aby naukę traktować jako dobro publiczne. Ruch Otwartej Nauki jest rozwinięciem ruchu Open Access, poprzez zastosowanie zasady otwartości na wszystkich etapach pracy i komunikacji naukowej. Obejmuje on zarówno otwarty dostęp do publikacji naukowych, otwarte dane, otwarte modele współpracy naukowej, jak również otwarty dostęp do badań naukowych.

Korzyści:

 • uniwersalizm i szybkość komunikacji;
 • łatwy dostęp do wiedzy i jej szeroka dystrybucja;
 • transparentność i wiarygodność danych;
 • zmniejszenie kosztów upowszechnienia wiedzy, inaczej niż w przypadku publikacji drukowanych.

 

Więcej pod adresem: https://bg.uph.edu.pl/otwarta-nauka

Tutaj znajduje się logo tekstu łatwego w odczycie

Logo tekstu łatwego do czytania i rozumienia: głowa nad otwartą książką i podniesiony w górę kciuk w geście OK.

Instytut Informatyki, zwany dalej Instytutem, znajduje się przy ulicy 3-Maja 54 w Siedlcach, w budynku Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych. Budynek ten jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.

Zdjęcie budynku Instytutu Informatyki przy ul. 3 Maja 54 Zdjęcie budynku Instytutu Informatyki przy ul. 3 Maja 54 - drugie ujęcie

Tak wygląda budynek, w którym jest Instytut. Tutaj są sale wykładowe i komputerowe. Na drugim piętrze, w pokoju 233 jest sekretariat. Dyrektorem Instytutu jest dr Artur Niewiadomski.

Niektóre sale komputerowe Instytutu są w drugim budynku przy ulicy Sienkiewicza 51. Ten budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Zdjęcie budynku Instytutu Informatyki przy ul. Sienkiewicza 51 Zdjęcie budynku Instytutu Informatyki przy ul. Sienkiewicza 51 - drugie ujęcie

Czym zajmuje się Instytut?
W Instytucie prowadzimy studia na kierunku Informatyka oraz Inżynieria Procesów Technologicznych. Są też zajęcia z Tyfloinformatyki dla osób niedowidzących.


Żeby załatwić sprawy w Instytucie można:

 • napisać pismo i wysłać je na adres: Instytut Informatyki UPH, ul. 3-Maja 54, 08-110 Siedlce,
 • przynieść pismo do sekretariatu do pokoju 233,
 • napisać wiadomość i wysłać ją na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • zadzwonić pod numer 25 643 10 27,
 • przyjść do Instytutu i spotkać się z pracownikiem w sekretariacie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30.

Osoby głuche i słabosłyszące mogą kontaktować się z tłumaczami języka migowego. Tłumacz jest za darmo. Numer do tłumacza: 782 354 844.

Główne obszary działalności Instytutu obejmują organizację procesu dydaktycznego na kierunkach Informatyka i Inżynieria Procesów Technologicznych oraz prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie informatyka. Instytut prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Informatyka w formie stacjonarnej oraz niestacjonarnej, a także studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku Inżynieria Procesów Technologicznych (IPT). Ponadto działalność dydaktyczna Instytutu obejmuje prowadzenie zajęć z przedmiotów informatycznych na kierunkach studiów prowadzonych przez inne jednostki UPH, w tym Technologii Informacyjnych oraz zajęć z Tyfloinformatyki.


Studia na kierunku Informatyka są studiami o profilu praktycznym co oznacza, że studenci spędzają kilka miesięcy na praktykach i stażach we współpracujących z Instytutem firmach oraz instytucjach. Pracują przy realnych projektach i uczą się jak wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. Studenci kierunku Informatyka mogą specjalizować się w kierunku programowania i baz danych, sieci komputerowych, grafiki komputerowej i systemów mobilnych. Z kolei studia na kierunku IPT obejmują wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki, chemii, fizyki, budownictwa, geodezji, automatyki i budowy maszyn. Studia te są prowadzone w ścisłej współpracy z kilkoma największymi ośrodkami przemysłowymi w regionie i mają charakter dualny. Oznacza to, że każdego roku student spędza trzy miesiące na stażach i praktykach poznając tajniki pracy w zakładach przemysłowych.


Zakres badań prowadzonych w Instytucie obejmuje szerokie spektrum tematów związanych z informatyką. Są to między innymi zagadnienia teoretyczne związane ze złożonością obliczeniową, problemem spełnialności, automatyczną weryfikacją i obliczeniami symbolicznymi, tematy z dziedziny sztucznej inteligencji obejmujące algorytmy inspirowane naturą, automaty komórkowe, sztuczne sieci neuronowe i inne metody uczenia maszynowego. Ponadto badania prowadzone w Instytucie dotyczą problemów planowania, harmonogramowania i optymalizacji, technologii wspierających osoby z niepełnosprawnościami, a także różnorodne zastosowania chmury obliczeniowej, robotów i dronów.

W Instytucie działa studenckie Koło Naukowe Studentów Informatyki Genbit, w ramach którego studenci rozwijają swoje pasje i zainteresowania informatyczne. W ramach pracy w Kole studenci od lat organizują liczne przedsięwzięcia między innymi konferencję Inżynieria Gier Komputerowych oraz Targi Gier Komputerowych, które skupiają fanów i twórców gier, a także konferencję Współczesne Zastosowania Informatyki, podczas której spotykają się pasjonaci wielu nauk, zarówno technicznych, jaki i przyrodniczych, ekonomicznych oraz społecznych. W Instytucie Informatyki działa także Akademicka Galeria Fotografii imienia Stefana Skulimowskiego będąca elementem integracji środowiska przez kontakt ze sztuką, inspiracją studentów do działań artystycznych, a także miejscem twórczej i koleżeńskiej atmosfery dialogu.


Siedziba Instytutu mieści się w budynku przy ulicy 3 Maja 54.

 

Zobacz również:

Tekst w języku łatwym do czytania

etr logo

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do witryny witryny Instytutu Informatyki.

Data publikacji strony internetowej: 2018-06-20.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-21.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panem dr. Piotrem Świtalskim, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.:+48 25 643 10 04. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 • sposób kontaktu zwrotnego.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie poinformuje wnoszącego żądanie o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Za niedotrzymanie terminów oraz na odmowę realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę do pełnomocnika Rektora – koordynatora ds. dostępności jako osoby nadzorującej na adres:

Dr hab. Wiesława Barszczewska, prof. uczelni – pełnomocnik Rektora – koordynator ds. dostępności
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Instytut Nauk Chemicznych
ul. 3 Maja 54
08-110 Siedlce
tel. 25 643 10 45
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można także złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Dostępni są tłumacze polskiego języka migowego (PJM):

Informacje uzupełniające

Aktualnie trwają prace nad konwersją treści na stronie internetowej, aby były dostępne cyfrowo i spełniały wymagania WCAG na poziomie AA.

Ponadto Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach realizuje dwa projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich:

które służą podniesieniu dostępności Uniwersytetu w aspekcie potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań inkluzyjnych oraz likwidację barier architektonicznych.

Składy komisji instututowych

Komisja ds. procedur wewnętrznych

 • dr inż. Mirosław Barański – przewodniczący,
 • dr Anna Kołkowicz,
 • dr Agnieszka Skulimowska.

 Komisja ds. umiędzynarodowienia studiów

 • dr Dariusz Mikułowski – przewodniczący,
 • dr Anna Wawrzyńczak-Szaban,
 • mgr Monika Berendt-Marchel.

Komisja ds. współpracy z otoczeniem społeczno–gospodarczym

 • dr Jarosław Skaruz - przewodniczący,
 • dr Marek Pilski,
 • mgr Wojciech Nabiałek.

Komisja ds. praktyk zawodowych

 • dr Grzegorz Terlikowski – przewodniczący,
 • dr Marek Pilski,
 • dr Marcin Stępniak,
 • dr Jarosław Skaruz.

Komisja ds. jakości kształcenia i weryfikacji efektów uczenia się

 • dr Mirosław Szaban - przewodniczący,
 • dr hab. Przemysław Simiński,
 • dr Anna Kołkowicz,
 • dr Andrzej Salamończyk,
 • Bartłomiej Borowiec - przedstawiciel studentów.

Komisja ds. programów kształcenia na kierunku Informatyka oraz Inżynieria Procesów Technologicznych

 • dr Piotr Świtalski – przewodniczący,
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Barczak,
 • dr hab. Stanisław Ambroszkiewicz,
 • dr hab. Przemysław Simiński,
 • dr Mirosław Barański,
 • dr Waldemar Bartyna,
 • dr Jarosław Skaruz,
 • mgr Monika Berendt-Marchel,
 • mgr Wojciech Nabiałek,
 • mgr Piotr Struczko - przedstawiciel otoczenia gospodarczego,
 • Hubert Troć - przedstawiciel studentów.

 

Składy zespołów instytutowych

Zespół ds. Promocji Instytutu Informatyki

 • dr Jarosław Skaruz – przewodniczący,
 • dr Anna Wawrzyńczak-Szaban,
 • mgr Wojciech Nabiałek.

Zespół ds. Wsparcia Merytorycznego w Zakresie dostępności cyfrowej dokumentów

 • dr Anna Kołkowicz - koordynator zespołu,
 • dr Agnieszka Skulimowska – konsultant,
 • mgr Monika Berendt-Marchel – konsultant.

Zespół ds. Dostępności Cyfrowej Stron WWW

 • dr Andrzej Salamończyk – koordynator,
 • dr Marek Pilski – ekspert,
 • dr Piotr Świtalski - ekspert,
 • mgr Dariusz Szulhaniuk – pracownik techniczny,
 • mgr Siergiej Skoworodkin - pracownik techniczny.

 

Składy zespołów dydaktycznych

Zespół Baz Danych i Systemów Informatycznych 

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Barczak - przewodniczący,
 • dr hab. inż. Jerzy Tchórzewski,
 • dr hab. Przemysław Simiński,
 • dr Anna Kołkowicz,
 • dr Marek Pilski,
 • dr Agnieszka Skulimowska,
 • mgr Monika Berendt-Marchel.

Zespół Języków i Technologii Programowania

 • dr Artur Niewiadomski - przewodniczący,
 • dr inż. Mirosław Barański,
 • dr Waldemar Bartyna,
 • dr Dariusz Mikułowski,
 • dr Andrzej Salamończyk,
 • dr Jarosław Skaruz,
 • mgr Wojciech Nabiałek.

 Zespół Technologii Mobilnych i Sieciowych

 • dr hab. Stanisław Ambroszkiewicz - przewodniczący,
 • dr Piotr Świtalski,
 • dr Marcin Stępniak,
 • dr Grzegorz Terlikowski,
 • dr Mirosław Szaban.

Laboratorium Tyfloinformatyki

 • dr Dariusz Mikułowski - przewodniczący,
 • dr Waldemar Bartyna.

 

 

Wykaz realizowanych tematów badań naukowych w Instytucie Informatyki
Lp.NumerTematKierownik
1. 65/20/B Algorytmy przeszukiwania przestrzenie parametrów i algorytmy głębokiego uczenia w rozwiązywaniu zagadnień odwrotnych na przykładzie lokalizacji źródła skażenia dr Anna Wawrzyńczak-Szaban
2. 66/20/B Kryptograficzne własności automatów komórkowych dr Mirosław Szaban
3. 67/20/B Hybrydowe metody optymalizacji i syntezy dla systemów współbieżnych i wieloagentowych dr Artur Niewiadomski
4. 131/21/B Nowe technologie informacyjne dla otwartych, rozproszonych systemów składających się z inteligentnych urządzeń dr Waldemar Bartyna
5. 69/20/B Modelowanie rozwoju systemu elektroenergetycznego wspomagane metodami sztucznej inteligencji oraz inspirowane obliczeniami kwantowymi dr hab. Jerzy Tchórzewski
6. 70/20/B Modele badania i oceny efektywności informatycznych systemów zarządzania prof. dr hab. inż. Andrzej Barczak
7. 71/20/B Badania rozwiązań opartych na mobilnych i zdalnych technologiach asystujących wspomagających edukację i codzienne funkcjonowanie osób z dysfunkcją wzroku. dr Dariusz Mikułowski