Początek zinstytucjonalizowanej działalności dydaktyczno-naukowej w dziedzinie informatyki w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach datuje się powołaniem w 1976 r. Pracowni Informatyki przy Zakładzie Matematyki w ówczesnej Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach. Pracownia dysponowała minikomputerem MERA 305, a z jej usług korzystali - poza pracownikami naukowo-dydaktycznymi Zakładu Matematyki - pracownicy Zakładu Fizyki oraz Zakładu Chemii.

Wzrastająca rola narzędzi i metod informatyki we wszystkich dziedzinach badań oraz coraz wyraźniejszy ich udział w kształceniu na wszystkich kierunkach studiów w WSRP spowodowały, że w styczniu 1979 roku Senat Uczelni powołał do życia Uczelniany Ośrodek Informatyki jako międzywydziałową jednostkę organizacyjną. Ośrodek zatrudniał wówczas 8 pracowników. Pełne rozwinięcie organizacyjne i funkcjonalne Ośrodka nastąpiło w lutym 1981 r., po zainstalowaniu w Uczelni EMC ODRA 1304.

W czerwcu 1983 r. decyzją Senatu WSRP zostało utworzone Centrum Obsługi Badań Naukowych i Dydaktyki (COBNiD), w skład którego - obok Uczelnianego Ośrodka Informatyki - weszły: Laboratorium Nowych Technik Nauczania, Dział Wydawnictw, Zakład Poligrafii oraz Serwis Aparatury Badawczej i Dydaktycznej.

W październiku 1983 r. w Uczelnianym Ośrodku Informatyki utworzono Pracownię Oprogramowania i Eksploatacji EMC, do zadań której zaliczono:

 • programowanie i algorytmizację zadań wspomagających prowadzenie badań naukowych (w tym zakresie tylko w 1983 r. przyjęto 50 zleceń z 9 instytutów i zakładów);
 • wspomaganie realizacji prac magisterskich;
 • wdrażanie i eksploatację systemów informatycznych wspomagających zarządzanie Uczelnią;
 • świadczenie usług obliczeniowych dla instytucji gospodarczych, szkół oraz jednostek administracyjnych regionu podlaskiego.

We wrześniu 1984 r. Pracownia Programowania i Eksploatacji EMC została wyposażona w dwa komputery SM-4 z pełnym oprzyrządowaniem. W tym samym czasie w Pracowni utworzono Bibliotekę Programów Użytkowych.

W 1992 r. Uczelniany Ośrodek Informatyki zostaje przekształcony w jednostkę dydaktyczno-naukową Uczelni o nazwie Zakład Informatyki. Cały dotychczasowy personel inżynieryjny Ośrodka zatrudniono na etatach asystenckich, a zasadnicza działalność Zakładu została ukierunkowana na dydaktykę informatyki. Po spełnieniu wymagań kadrowych do realizacji studiów zawodowych na kierunku informatyka, studia takie uruchomiono od października 1993 r.
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
W październiku 1994 r. Rektor WSRP powołał specjalny Zespół ds. Komputeryzacji Uczelni, którego zadaniem było opracowanie projektu komputeryzacji WSRP oraz koordynacja prac związanych z jego realizacją. W ramach wdrażania wypracowanego projektu w lutym 1995 r. został utworzony Ośrodek Zarządzania Siecią Komputerową, istotnie odciążając w tym zakresie nieetatową działalność pracowników COBNiD. Zaprojektowano i uruchomiono uczelnianą sieć komputerową z pięcioma węzłami zlokalizowanymi w budynkach Uczelni przy ul. 3-go Maja, Sienkiewicza, Prusa, Dreszera i Żytniej. Sieć została jednocześnie włączona do zasobów międzynarodowej sieci Internet za pośrednictwem łączy Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK).

W listopadzie 1995 r., realizując kolejny etap wdrażania projektu komputeryzacji Uczelni, Rektor WSRP powołał w Centrum Obsługi Badań Naukowych i Dydaktyki - na bazie dotychczasowego Zakładu - Katedrę Informatyki. W Katedrze utworzono:

 • Zakład Metod i Technik Programowania,
 • Zakład Systemów Operacyjnych,
 • Zakład Zastosowań Informatyki.

Pierwszym kierownikiem katedry został dr hab. Andrzej Szałas, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego i WSRP. W katedrze zatrudniono 7 profesorów (w tym 4 na pierwszym etacie), 5 doktorów oraz 3 asystentów. Potencjał ten wystarczył do kontynuowania rozpoczętych już w 1993 r. zaocznych studiów licencjackich na kierunku informatyka (specjalność - nauczyciel informatyki) oraz podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych w dziedzinie informatyki i jej zastosowań.

W październiku 1998 r. zarządzeniem Jego Magnificencji Rektora WSRP w miejsce Katedry Informatyki i na bazie rozwiązanego COBNiD powołano Instytut Informatyki. Jego dyrektorem został prof. dr hab. inż. Andrzej BARCZAK. Organizacyjnie Instytut Informatyki został włączony do Wydziału Chemiczno-Matematycznego. W składzie Instytutu zostały utworzone:

 • Zakład Metod i Technik Programowania,
 • Zakład Systemów Komputerowych,
 • Zakład Zastosowań Informatyki,
 • Zakład Technologii Kształcenia i Mediów Edukacyjnych,
 • Pracownię Tyfloinformatyki (dla osób niepełnosprawnych),
 • Serwis Aparatury Naukowo-Dydaktycznej.

Rozszerzając ofertę dydaktyczną w zakresie kształcenia informatycznego Instytut Informatyki uruchomił od października 1998 r. licencjackie studia dzienne, a od 1999/2000 wdrożył nowy program studiów w czterech specjalnościach:

 • Systemy i sieci komputerowe,
 • Programowanie systemów i baz danych,
 • Informatyczne systemy zarządzania,
 • Nauczyciel informatyki.

Po spełnieniu wymagań kadrowych i programowych oraz przygotowaniu bazy laboratoryjnej niezbędnej do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku informatyka opracowano nowy program kształcenia i koncepcję uruchomienia takich studiów od października 2001 r. W listopadzie 2000 r. Minister Edukacji Narodowej zatwierdził podjętą w tym zakresie uchwałę Senatu Akademii Podlaskiej i tym samym Uczelnia, a w niej - Instytut Informatyki - uzyskała uprawnienia do realizacji dwustopniowych studiów magisterskich - dziennych, wieczorowych i zaocznych, a także uzupełniających studiów magisterskich w specjalnościach:

 • nauczyciel informatyki
 • projektowanie systemów informatycznych i sieci komputerowych

W listopadzie 2001 roku uchwalono nową strukturę Instytutu. W składzie Instytutu zostały utworzone:

 • Katedra Modelowania i Projektowania Systemów Informatycznych
 • Zakład Programowania i Baz Danych
 • Zakład Systemów Operacyjnych
 • Zakład Systemów i Sieci Komputerowych
 • Zakład Sztucznej Inteligencji
 • Zakład Mediów Edukacyjnych
 • Pracownia Tyfloinformatyki

23 września 2004 roku Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej w uchwale Nr 876/2004 w sprawie jakości kształcenia na kierunku Informatyka na poziomie zawodowym i magisterskim prowadzonym na Wydziale Nauk Ścisłych Akademii Podlaskiej w Siedlcach wydało ocenę pozytywną [zobacz decyzję].


W roku akademickim 2004/2005 Akademia Podlaska przyjęła do realizacji w uczelni projekt pod nazwą Centrum Komputerowe Dużej Mocy. W ramach tego projektu uczelnia zakupiła i wdrożyła wysokowydajny klaster obliczeniowy. Superkomputer oparty jest o 17 dwuprocesorowych serwerów obliczeniowych HP RX2600, wyposażonych w procesory Intel Itanium2 1,3GHz oraz macierz dyskową HP MSA 1000 o pojemności 1000GB. Klaster będzie wykorzystywany m.in. do tworzenia i testowania oprogramowania równoległego dla potrzeb zaawansowanych obliczeń naukowych i inżynierskich, jak również stworzy doskonałą platformę umożliwiającą prowadzenie publicznie dostępnych szkoleń w systemie e-learning.

Senat Akademii Podlaskiej w roku akademickim 2005/2006 zatwierdził wprowadzenie nowych specjalności na kierunku informatyka na studiach zawodowych i magisterskich uzupełniających. Kształcenie odbywać się będzie w następujących specjalnościach:

Studia I stopnia (licencjackie):
 • Programowanie systemów i baz danych,
 • Systemy i sieci komputerowe,
 • Systemy informatyczne zarządzania,
 • Bezpieczeństwo systemów komputerowych.
Studia II stopnia (magisterskie uzupełniające):
 • Projektowanie systemów informatycznych i sieci komputerowych,
 • Inżynieria systemów bezpieczeństwa komputerowego.

W październiku 2007 r. po uwzględnieniu koniecznych zmian wynikających z przyjętych w tym roku standardów nauczania oraz zatwierdzeniu przez Senat AP planów i programów studiów, Instytut rozpoczął realizację studiów I stopnia - inżynierskich oraz II stopnia – magisterskich na następujących specjalnościach:

Studia I stopnia (inżynierskie):
 • Programowanie systemów i baz danych,
 • Systemy i sieci komputerowe,
 • Systemy informatyczne zarządzania,
 • Bezpieczeństwo systemów komputerowych.
Studia II stopnia (magisterskie uzupełniające):
 • Projektowanie i eksploatacja systemów informatycznych,
 • Sieci komputerowe i systemy rozproszone,
 • Inżynieria systemów bezpieczeństwa komputerowego.

W 2010 roku uczelnia stała się Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Aktem prawnym powołującym była ustawa z dnia 23 lipca 2010 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii Podlaskiej (Dz.U. z 2010 r. Nr 155, poz. 1040).

 

W latach 2010-2011 kierunek Informatyka otrzymał ocenę pozytywną wydaną przez Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej w sprawie jakości kształcenia na poziomie studiów I i II stopnia prowadzonych na Wydziale Nauk Ścisłych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach (uchwały nr 697/2010 i 336/2011).