Aktualności

Jesteś studentem lub uczniem szkoły ponadpodstawowej? Lubisz programować? Chcesz się sprawdzić i zdobyć atrakcyjne nagrody?

Weź udział w konkursie programistycznym „Kodigo 2022” organizowanym  przez Instytut Informatyki na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Konkurs odbędzie się 14 grudnia (środa) 2022 roku o godzinie 10:00 w budynku Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, ul 3-go Maja 54, Siedlce. Informacje o nagrodach, regulamin konkursu i możliwość zapisania się  dostępne są na stronie https://kodigo.ii.uph.edu.pl/. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zapisów. Dziękujemy sponsorom, firmom GR8SOFT, Red Ocean i Cered za ufundowanie nagród. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Plakat konkursu Kodigo 2022

Grafika z zaproszeniem na seminarium

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na II seminarium naukowe Instytutu Informatyki w roku akademickim 2022/23, które odbędzie się dnia 7 grudnia 2022 (środa) o godz. 13:15 w sali 130. Seminarium pt.: „Czy Sztuczną Sieć Neuronową można zbudować za pomocą Automatu Komórkowego?" wygłosi dr Mirosław Szaban 

Abstrakt:

Czy obecna budowa Sztucznej Sieci Neuronowej (ANN) jest jedyną słuszną formą? A może spróbować inaczej. Hipoteza: Sztuczną Sieć Neuronową można skonstruować używając Automatów Komórkowych.

Na planie dr Dariusz Mikułowski i uczeń ZSP

W dniu 21 listopada 2022 r. w instytucie informatyki odbyły się warsztaty z uczniami i nauczycielami klasy 2li (licealnej) z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Stanisława Staszica. Zajęcia były podzielone na dwie części. Pierwsza z nich miała formę warsztatów podczas których uczniowie zapoznali się z możliwościami i projektami wspierającymi studentów niepełnosprawnych jakie są realizowane w naszej uczelni i Instytucie Informatyki. Mieli też okazję w praktyczny sposób zapoznać się z zagadnieniami związanymi z codziennym funkcjonowaniem, sposobami nauki i pracy osób z dysfunkcją wzroku. Uczniowie mogli w czasie zajęć między innymi spróbować poruszania się z białą laską oraz przeczytać i napisać krótki tekst w alfabecie Brajla. Tę część zajęć poprowadził dr Dariusz Mikułowski. W drugiej części warsztatów zostały zaprezentowane projekty, które są realizowane w Instytucie Informatyki związane z wykorzystaniem dronów, kilku rodzajów robotów oraz wydruków 3D. Uczniowie mogli m.in polatać dronami i samodzielnie sterować robotem. Tę część warsztatów poprowadził dr Marcin Stępniak. Tematyka zajęć spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników, którzy aktywnie brali udział w obu częściach warsztatów.

W tle prowadząca wykład dr Anna Wawrzyńczak-Szaban

W ramach XXIV edycji Festiwalu Nauki i Sztuki w Instytucie Informatyki dr Anna Wawrzyńczak-Szaban wygłosiła wykład pt."Supermózgi. Jak działają superkomputery." W wykładzie uczestniczyli uczniowie klasy 1 i 2 o profilu technik programista z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.

Oferta studiów


INFORMATYKA - studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

Pracownik biurowy pracuje przy komputerze

Uzyskanie przez absolwenta wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu informatyki, w tym z zakresu projektowania i zarządzania systemami informatycznymi. W szczególności celem studiów jest by absolwent kierunku informatyka:

 • znał i rozumiał na gruncie matematyki, elektroniki, techniki cyfrowej i miernictwa elektronicznego zasady budowy i funkcjonowania współczesnych systemów komputerowych i urządzeń z nimi współpracujących, a także znał i rozumiał zasady funkcjonowania systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych, sztucznej inteligencji, Internetu i programowania oraz projektowania systemów informatycznych,
 • umiał programować komputery i znał zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę w zespołach programistycznych, a także posiadał podstawową wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i ergonomii pracy, problemów społecznych i zawodowych informatyki i przedsiębiorczości,
 • posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do: o podjęcia i realizacji zadań w zespołach projektowych, programistycznych i wdrożeniowych systemów informatycznych, o podjęcia pracy i efektywnego działania na różnych stanowiskach w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub pielęgnacją (serwisem, konserwacją) urządzeń, narzędzi i systemów informatycznych, o zarządzania i administrowania różnej wielkości systemami informatycznymi, o podejmowania samodzielnego rozszerzania i uzupełniania swej wiedzy w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej, o podejmowania studiów II stopnia na kierunku Informatyka.

Ponadto celem studiów jest by absolwent znał i rozumiał istotę dobrej praktyki inżynierskiej.

 

Na studiach I stopnia można ukończyć specjalności:

 • programowanie systemów i baz danych,
 • grafika komputerowa,
 • mobilne systemy komputerowe.

 

INFORMATYKA - studia drugiego stopnia (magisterskie)

Pracownik biurowy wykonuje notatkę ołówkiem

Celem studiów II stopnia jest pozyskanie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów II stopnia uwzględniających odpowiednią wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne wynikające z Polskiej Ramy Kwalifikacji. W szczególności celem studiów II stopnia na kierunku Informatyka jest, by absolwent otrzymując tytuł magistra inżyniera posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do:

 • samodzielnego rozwiązywania złożonych problemów informatycznych, w tym: identyfikacji i klasyfikacji pod względem zakresu i stopnia trudności specyfikacji i implementacji rozwiązań,
 • przygotowania i realizacji złożonych projektów informatycznych,
 • biegłego posługiwania się współczesnymi narzędziami informatycznymi z zakresu ich eksploatacji, projektowania i zarządzania,
 • samodzielnego rozszerzania i uzupełniania swej wiedzy w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej,
 • być przygotowanym do podejmowania pracy naukowej i badawczej - indywidualnej i zespołowej,
 • być przygotowanym do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych w formie studiów doktoranckich lub studiów podyplomowych.

Na tych studiach prowadzimy specjalności:

 • inteligencja obliczeniowa (NOWA SPECJALNOŚĆ),
 • projektowanie i eksploatacja systemów informatycznych.

INŻYNIERIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH - studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

 

Absolwent kierunku Inżynieria procesów technologicznych jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i elementów konstrukcyjnych, jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych, jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych, jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz innych jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.

Na studiach I stopnia można ukończyć specjalności:

 • technologie informatyczne wspomagające procesy produkcji,
 • technologie informatyczne wspomagające organizację i zarządzanie procesami produkcji.